Quả bóng Vàng Việt Nam 2016: Bổ sung Xuân Trường, loại Ngọc Hải và Văn Quyết

Danh sách ứng viên Quả bóng Vàng Việt Nam 2016 có một số thay đổi so với công bố ban đầu.

 
 
totop